كنترل براساس اصل استثنا

انواع کنترل , نوع کنترل

مادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران madsg.com مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران نظارت و کنترل control هدف های آموزشی در پایان این فصل شما م

ادامه نوشته »