موارد منع مصرف مطلق:

منع مصرف , موارد منع مصرف

قرصهای ترکیبی پیشگیری از بارداری ال دی ، تری فازیک توضیح روش مکانیسم عمل اثر بخشی مزیتها ومعایب عوارض شایع و چگونگی برخورد عوارض نادر و چگونگی برخور

ادامه نوشته »

قشر پره فرونتال:

قشر پره , مبتلا اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی روان گسیختگی تهیه و تنظیم دکتر گلرسته خلاصه زاده تعریف اسکیزوفرنی سندرمی بالینی شامل آسیب شناسی روانی متغیر اما عمیقاً ویرانگری است که شن

ادامه نوشته »