عله حذف ، حرف عله حذف و مضارع وزن…

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

در حال حاضر فهرست عناوین برای مطالب این اسلاید پاورپوینت استخراج نشده است!!!
فایل پاورپوینت را با استفاده از دکمه های رنگی زیر می توانید دانلود کنید

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

حرف عله, عله حذف, حرف عله حذف, مضارع وزن, مضارع مجهول, اعلال اسکان, ماضی از صیغه, حروف عله, مضارع وزن یفعل, فعل معتل, وجدت وجدت,

نوع زبان: فارسی حجم: 0.26 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 66 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppsx
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/01/03 01:05:09

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/01/04 02:22:56 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

https://bayanbox.ir/download/7481147955497574868/Arabic-3.ppsx

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

 

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: حرف عله, عله حذف, حرف عله حذف, مضارع وزن, مضارع مجهول, اعلال اسکان, ماضی از صیغه, حروف عله, مضارع وزن یفعل, فعل معتل, وجدت وجدت,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

تهیه و تنظیم نعیمه رحیمی www.r arabic.ir rahimi.arabic@gmail.com تعلّموا اللغة العربیة فإنّها لغة القرآن سوم متوسطه قواعد سوم متوسطه الدرس الثالث الدرس الثانی الدرس الأول الدرس الرابع الدرس الخامس الدرس السادس الدرس السابع الدرس الأول أنواع فعل ۱ . صحیح ۲ . معتل فعل صحیح ۱ . سالم کتب ، یعلّمونَ ، یجلسنَ ، نستغفرُ … ۲ . مهموز أمرَ ، سألَ ، قرأ … ۳ . مضاعف عدّ عدد ، سرّ سرر ، إختصّ خصص … ۱ . مثال واوی وعَدَ ، وهبَ ، وضعَ … یایی یسرَ ، یقظ … ۲ . أجوف واوی یعودُ ، یقولُ ، یذوق … یایی یبیعُ ، یسیرُ … ۳ . ناقص واوی یدعو ، یرجو ، یتلو … یایی یهدی ، یرمی ، ینسی … ۴ . لفیف مفروق ولی ، وصی ، وفی ، وحی … مقرون سوی ، طوی ، لوی ، هوی … أنواع فعل معتل فعل معتل به فعلی که حروف علّه داشته باشد فعل معتل می گویند . حروف عله به سه حرف و ، ی ، ا حروف عِلّه گفته می شود . إعلال به تغییراتی که در فعل معتل بوجود می آید إعلال گفته می شود . أنواع إعلال إعلال به إسکان سکون إعلال به قلب إعلال به حذف ۱ . إعلال به إسکان سکون هر گاه حرف عله را متحرک بخوانیم در حالیکه باید ساکن باشند به این حالت إعلال به إسکان گفته می شود . مثال قوَلَ ُ مضارع بر وزن یفعُل یَقوُل یَقُول إعلال به إسکان ۲ . إعلال به قلب تبدیل حرف علّه به حرف عله دیگر را إعلال به قلب می گویند . مثال قَوَلَ قال حرف عله متحرک ما قبل آن مفتوح به الف تبدیل می شود مثال نوم َ مضارع بر وزن یفعَل یَنوَمُ یَنَومُ یَنامُ حرف عله ساکن ماقبل آن مفتوح به الف تبدیل می شود ۳ . إعلال به حذف هرگاه حرف عله را حذف کنیم بدون اینکه حرف دیگری جانشین آن کنیم به این حالت إعلال به حذف گفته می شود . مثال لم یَقُول لم یَقُل هر گاه دو ساکن به هم برسند حرف عله حذف می شود. معتل مثال معتل مثال به فعلی که فاء الفعل آن حرف عله باشد مثال گفته می شود . ماضی مانند وجدَ ِ ، وصَفَ ِ ، وَقفَ ِ ، وَعَدَ ِ ، وهبَ َ ، ودعَ َ ، وضعَ َ ، وقعَ َ … درمضارع فعل مثال حرف عله حذف می شود . مضارع مانند یَجِدُ ، یَصِفُ ، یَقِفُ ، یَعِدُ … نکته در مضارع مجهول حرف علّه حذف نمی شود . صیغه ضمیر ماضی ماضی مجهول مضارع مضارع منصوب مضارع مجزوم أمر مضارع مجهول للغائب هو وَجَدَ وُجِدَ یَجِدُ لن یَجِدَ لم یَجِد یُوجَدُ للغائبینِ هما وجدا وُجِدا یَجِدانِ لن یَجِدا لم یَجِدا یُوَجَدانِ للغائبینَ هم وجدوا وُجِدوا یجِدونَ لن یجِدوا لم یجِدوا یُوجَدونَ للغائبة هی وجدَت وُجِدَت تجِدُ لن تجِدَ لم تجِد تُوجَدُ للغائبتینِ هما وجدَتا وُجِدتا تجِدانِ لن تجِدا لم تجِدا تُوجَدانِ للغائبات هنّ وجدن وُجِدن یجِدنَ لن یجِدنَ لم یجِدنَ یُوجَدن للمخاطب أنتَ وجدتَ وُجِدتَ تَجِدُ لن تَجِدَ لم تَجِد جِد تُوجَدُ للمخاطبینِ أنتما وجدتما وُجِدتما تَجِدانِ لن تَجِدا لم تَجِدا جِدا تُوجَدانِ للمخاطبینَ أنتم وجدتم وُجِدتم تَجِدونَ لن تَجِدوا لم تَجِدوا جِدوا تُوجَدونَ للمخاطبة أنتِ وجدتِ وُجِدتِ تَجِدینَ لن تَجِدی لم تَجِدی جِدی تُوجَدینَ للمخاطبتینِ أنتما وجدتما وُجِدتما تَجِدانِ لن تَجِدا لم تَجِدا جِدا تُوجَدانِ للمخاطبات أنتنّ وجدتنّ وُجِدتنّ تَجِدنَ لن تَجِدنَ لم تَجِدن جِدن تُوجَدن للمتکلم وحده أنا وجدتُ وُجِدتُ أجِدُ لن أجِدَ لم أجِد اُوجَدُ للمتکلم مع الغیر نحنُ وجدنا وُجِدنا نَجِدُ لن نَجِدَ لم نَجِد نُوجَدُ ۱. … … … … لی حالکم . الأمر للمخاطبینَ من وصفَ ِ ۲. ثمّ … ….. لک علینا نصیراً . المضارع للمخاطب من وجد ِ ۳ . انا رسل ربک لن … ….. إلیکَ . المضارع للغائبین من وَصَلَ ِ ۴ . … …..علینا أداء الواجب . المضارع للغائب من وجبَ ِ ۵ . إنّا … ….. إلی أصدقائنا . الماضی من وعدَ ِ مضارع أجوف در فعل مضارع أجوف حرف عله در دو صیغه ۶ و ۱۲ جمع مؤنث حذف می شود . مضارع مجزوم و أمر أجوف درصیغه های ۱ ، ۴ ، ۷ ، ۱۳ ، ۱۴ که آخر آن ساکن می گردد حرف عله حذف می شود . مانند لم تقول لم تَقُل حرف عله به خاطر التقاء ساکنین حذف می گردد مانند . قُول قُل حرف عله به خاطر التقاء ساکنین حذف می گردد معتل أجوف به فعلی که عین الفعل آن حرف علّه باشد أجوف گفته می شود . معتل أجوف مانند قال َ ، دار ، یفوزُ ، یبیعُ ، یسیرُ ، یشاءُ ، ینامُ … ماضی أجوف در فعل ماضی أجوف حرف علّه از صیغه ۱ تا ۵ تبدیل به الف و صیغه ۶ تا ۱۴ حرف عله حذف می شود . اگر مضارع آن بر وزن یفعُل ُ باشد فاء الفعل در ماضی از صیغه ۶ تا ۱۴ ضمه ُ می گیرد . اگر مضارع آن بر وزن یفعِل ِ و یفعَل َ باشد فاء الفعل در ماضی از صیغه ۶ تا ۱۴ کسره ِ می گیرد . فعل قَوَلَ ُ ماضی از صیغه ۱ تا ۵ قلب به الف و از صیغه ۶ تا ۱۴ حرف عله حذف می شود . ماضی مجهول حرف عله تبدیل به ی می شود . مضارع دو صیغه ۶ و ۱۲ جمع مؤنث حرف عله حذف می شود بقیه صیغه ها إعلال به إسکان صورت می گیرد . مضارع مجهول حرف عله تبدیل به الف می شود . نکته ماضی للغائبات و أمر للمخاطبات شبیه هم هستند ماضی للغائبات هنّ قُلنَ أمرللمخاطبات أنتنّ قُلنَ صیغه ضمیر ماضی ماضی مجهول مضارع مضارع منصوب مضارع مجزوم أمر مضارع مجهول للغائب هو قالَ قیلَ یَقُولُ لن یَقُولَ لم یَقُل یُقَالُ للغائبینِ هما قالا قیلا یَقُولانِ لن یَقُولا لم یَقُولا یُقَالانِ للغائبینَ هم قالوا قیلوا یَقُولونَ لن یَقُولوا لم یَقُولوا یُقَالونَ للغائبة هی قالَت قیلَت تَقُولُ لن تَقُولَ لم تَقُل تُقَالُ للغائبتینِ هما قالتَا قیلتا تَقُولانِ لن تَقُولا لم تَقُولا تُقَالانِ للغائبات هنّ قُلن قِلن یَقُلنَ لن یَقُلنَ لم یَقُلنَ یُقَلنَ للمخاطب أنتَ قُلتَ قِلتَ تَقُولُ لن تَقُولَ لم …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: حرف عله, عله حذف, حرف عله حذف, مضارع وزن, مضارع مجهول, اعلال اسکان, ماضی از صیغه, حروف عله, مضارع وزن یفعل, فعل معتل, وجدت وجدت,

این فایل پاورپوینت شامل 66  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 0.26 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppsx بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/01/03 01:05:09 استخراج شده است.

https://bayanbox.ir/download/7481147955497574868/Arabic-3.ppsx

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *