تغییرات رخ داده درارزش نسبی خدمات بیهوشی:

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

فهرست عناوین اصلی در این پاورپوینت

● فهرست مطالب
● مقدمه
● تجمیع کدینگ خدمات
● سایر مصوبات کارگروه بازنگری
● تغییرات رخ داده درارزش نسبی خدمات بیهوشی:
● تغییرات رخ داده درارزش نسبی خدمات جراحی :
● راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب
● ستون اول، ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻛﺪ:
● علامت (+): ادامه…
● ادامه…
● کد ملی:
● ﺷﺮح ﻛﺪ:
● ارزش ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺪﻣﺖ:
● واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻳﺎ ﻋﺪد ارزش ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
● ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺪﻫﺎي ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﻛﺘﺎب ارزش ﻧﺴﺒﻲ
● ﻛﺪ20-ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ:
● ﻛﺪ-26 ﺟﺰء ﺣﺮﻓﻪاي Professional Component
● توضیحات تکمیلی کد 26 و 27
● مثال کد های تعدیلی 25 ، 26 و 27:
● ﻛﺪ 31-ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ ارزش ﭘﺎﻳﻪ 3
● کدهای تعدیلی بیهوشی
● ﻛﺪ 39- ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در ﺑﺨﺶ رﻳﻜﺎوري:
● ﻛﺪ 40- اعمال کدهای ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ:
● ﻛﺪ 41- ارزش ﺗﺎم ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ:
● ﻛﺪ 42- ارزش زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ:
● ﻛﺪ 43- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درد ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻳﺎ دردﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ:
● ﻛﺪ 46- اﻧﺠﺎم ﺑﻴﺤﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ پزشک معالج:
● ﻛﺪ 51- اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺟﺮاح:
● ﻛﺪ 63- اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺮ روي ﻛﻮدﻛﺎن ﻳﺎ ﺷﻴﺮﺧﻮاران:
● ﻛﺪ 80- اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻤﻚ ﺟﺮاح:
● ﻛﺪ 85- اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ:
● ﻛﺪ 90- پرداخت ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺗﻤﺎم‌وﻗﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ:
● ﻛﺪ 95- ﭘﺮداﺧﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺸﻮر:
● ﻛﺪ99- دوره ﭘﻴﮕﻴﺮي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺼﺎدﻓﻲ:

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

عبارات مهم استفاده شده در این مطلب

ارزش نسبی, خصوصیت کد, کد ملی, کمک جراح, ارزش ﻧﺴﺒﻲ, بخش خصوصی, تغییرات رخ, هییت علمی, تجمیع کدینگ, درارزش نسبی, بخش دولتی, کد کد ملی, مراکز اموزشی, صورتی جنبه, ﺳﺘﻮن ﺳﺘﻮن, کد کد,

نوع زبان: فارسی حجم: 2.75 مگا بایت
نوع فایل: اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: 42 صفحه
سطح مطلب: نامشخص پسوند فایل: ppsx
گروه موضوعی:  زمان استخراج مطلب: 2019/05/16 03:38:54

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

اسلایدهای پاورپوینت مرتبط در پایین صفحه

توجه: این مطلب در تاریخ 2019/05/16 03:38:54 به صورت خودکار از فضای وب آشکار توسط موتور جستجوی پاورپوینت جمع آوری شده است و در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. این مطلب از وب سایت زیر استخراج شده است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://www.snpm.ir/download/other/tarafe93book/4.ppsx

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید تا بعد از بررسی در کوتاه ترین زمان نسبت به حدف با اصلاح آن اقدام نماییم. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

عبارات پرتکرار و مهم در این اسلاید عبارتند از: ارزش نسبی, خصوصیت کد, کد ملی, کمک جراح, ارزش ﻧﺴﺒﻲ, بخش خصوصی, تغییرات رخ, هییت علمی, تجمیع کدینگ, درارزش نسبی, بخش دولتی, کد کد ملی, مراکز اموزشی, صورتی جنبه, ﺳﺘﻮن ﺳﺘﻮن, کد کد,

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

مشاهده محتوای متنیِ این اسلاید ppt

ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت در جمهوری اسلامی ایران فهرست مطالب مقدمه مهمترین تغییرات کتاب تجمیع کدینگ خدمات ایجاد کدینگ ملی کد شش رقمی تدوین ارزش نسبی برای خدمات پاراکلینیک یکسان سازی ضاریب ریالی کا ارزش نسبی خدمات مبتنی بر تجهیزات سرمایه ای کلیات و کد های تعدیلی در کتاب جدید مقدمه ضرورت تغییردر کتاب ارزش نسبی خدمات تشخیصی درمانی موسوم به کالیفرنیا ۱ اخذ دریافت‌های غیررسمی در بازار سلامت کشور ۲ توازن نامتناسب در وزن خدمات و عدم ارائه برخی از خدمات در بخش دولتی ۳ پیشرفت علوم پزشکی و ابداع شیوه‌های جدید تشخیصی و درمانی ۴ عدم توجه به رشته‌های مادر و تغییر نظام آموزش پزشکی کشور تجمیع کدینگ خدمات یکی از مهمترین تغییرات و اقدامات صورت گرفته در بازنگری ارزش نسبی خدمات سلامت در سال ۱۳۹۳ تجمیع کدینگ خدمات می باشد که این امر در راستای ساده سازی گزارش خدمات ارائه شده توسط ارائه دهندگان، تسهیل رسیدگی و نظارت بر اسناد بیمه ای و در نهایت پایان دادن به چالش بین ارائه دهندگان و بیمه ها در خصوص گزارش کدها می باشد. کدملی کد نماینده کدهای تجمیع شده شرح کدهای تجمیع شده ۲ ۶۵ ۲ ۶ ۲ ۶ ۵ ۲ ۶۱ ۲ ۶۱۲ آسپیراسیون و یا تزریق مفصل کوچک یا بورس هزینه رادیولوژی به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد محسوب می‌گردد سایر مصوبات کارگروه بازنگری تعمیم تخصیص ۲k اعضاء هیئت علمی به تمام وقت های غیر هیئت علمی مشروط به تدوین آیین نامه نظارتی نحوه پرداخت توسط وزارت بهداشت ظرف مدت دو هفته گردید. در خصوص پرداخت ضریب کمک جراح ۱ در مراکز آموزشی ضریب کمک جراح فقط به رزیدنت های سال ۳ و بالاتر تعلق می گیرد .۲ در مراکز غیر آموزشی کمک جراح فقط می تواند هم سطح جراح باشد. ۳ لیست خدمات مشمول کمک جراح بر اساس کتاب کمک جراح سال ۲ ۱۳ توسط وزارت بهداشت تدوین و اعلام شود. ۲k اعضاء هیئت علمی و تمام وقت های غیر هیئت علمی فقط به جزء حرفه‌ای تعلق می‌گیرد منوط به رعایت آیین نامه تمام وقتی پزشکان بخش دولتی – تدوین شده توسط وزارت بهداشت و به ضمائم از قبیل کمک جراح رزیدنت و استهلاک تعلق نمی گیرد. بخشنامه های مصوب کمیته همسویی مورد بررسی قرار گرفت و در کتاب ارزش نسبی خدمات اعمال گردید. ۵ تغییرات رخ داده درارزش نسبی خدمات بیهوشی رشد ۷۶درصدی به دلیل یکی شدن کا بیهوشی و جراحی تغییر میزان ریالی کا از ۵۵ ریال به ۸۸ ریال می باشد وبا در نظر گرفتن رشد ۵ در ارزش نسبی خدمات بیهوشی به صورت میانگین رشد ارزش نسبی خدمات این بخش به۱۲ می رسد . با توجه به اینکه در اتاق های عمل بیشترین مرگ و میر بعد از عمل و قبل از انتقال به بخش صورت می گیرد لذا تخصیص کد ریکاوری به متخصصیص بیهوشی منوط به رعایت استانداردهای لازم در اتاق ریکاوری گردید. ۶ تغییرات رخ داده درارزش نسبی خدمات جراحی ثابت ماندن میزان ریالی کای جراحی در بخش خصوصی در بخش بستری به میزان ۳۸ ریال ثابت ماندن کای جراحی بخش دولتی به میزان ۸۸ ریال کاهش کای جراحی خدمات سرپایی بخش خصوصی از ۳۸ ریال به ۲ ریال پیشنهاد ارزش نسبی خدمات در بخش خصوصی با اعلام سقف تعرفه ها و ضرایب کا در شهرستان ها و مراکز استان ها توسط سازمان نظام پزشکی و تصویب توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه ۷ راﻫﻨﻤﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺘﺎب در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺳﻼﻣت در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺘﻮنﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﺳﺘﻮن ۱ ﺳﺘﻮن ۲ ﺳﺘﻮن ۳ ﺳﺘﻮن ۴ ﺳﺘﻮن ۵ خصوصیت کد کد ملی ﺷﺮح ﻛﺪ ارزش ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺪﻣﺖ واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ستون اول، ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻛﺪ اﻳﻦ ﺳﺘﻮن بر برخی از ویژگی‌های یک کد در قالب تعدادی ﻋﻼﻣﺖ مشخص، دﻻﻟﺖ دارد. هر کد ممکن است دارای ویژگی‌هایی به ﺷﺮح ذیل باشد علامت علامت o علامت خصوصیت کد کد ملی شرح کد ارزش نسبی ارزش پایه بیهوشی o ۱ ۲۸ ترمیم مشکل هر ناحیه از بدن به ازای هر ۵ سانتیمتر اضافی یا کمتر از آن به صورت مجزا علاوه بر کد اصلی گزارش گردد در صورتی که جنبه زیبایی داشته باشد، کد محسوب می‌گردد ۵ علامت ادامه … این علامت ﻛﺪﻫﺎی ﺿﻤﻴﻤﻪ add on را نشان می‌دهد که ﺑﺮ ﻛﺎرﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ و ﻳﺎ ﻣﻜﻤﻠﻲ دلالت دارد ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ اﺻلی اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ نباید ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻛﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻮرد اﺿﺎﻓﻪ و ﻳﺎ اﻗﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻗﺪام اﺻﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ۱ درﺻﺪ ارزش ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃ ﺑﻪ ﻛﺪ اﺻﻠﻲ، اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﮔﺮدد و کد تعدیلی ۵۱ به آن قابل تسری نخواهد بود. خصوصیت کد کد ملی شرح کد ارزش نسبی ارزش پایه بیهوشی o ۱ ۵ دبریدمان پوست اگزمایی یا عفونی تا ۱ از سطح بدن ۲ ۳ o ۱ ۵۵ هر ۱ اضافه از سطح بدن به صورت مجزا علاوه بر کد اصلی گزارش گردد .۹ ادامه … علامت o اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺐ، درﻣﺎﻧﮕﺎه و ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺮاﺣﻲ ﻣﺤﺪود و ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺴﺘﺮی اراﺋﻪ شوند. ارزش رﻳﺎﻟﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺧﺪﻣﺎت اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮی اراﺋﻪ شوند، ﻳﻜﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ادامه … علامت اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺷﺪن اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ از ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ و یا پوشش مشروط آن توسط بیمه‌های پایه دﻻﻟﺖ دارد. در صورتی که اﻳﻦ ﺳﺘﻮن خصوصیت کد ﺧﺎﻟﻲ باشد به همین معنی است ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ وﻳﮋه‌ای ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. خصوصیت کد کد ملی شرح کد ارزش نسبی ارزش پایه بیهوشی o ۱ ۴۱ کاشت مو به هر روش به ازای هر ۵ فولیکول شامل برداشت فولیکول به هر روش و کاشت در همه مراحل می‌باشد ۲۵ ۵ کد ملی ﻛﺪ شش رﻗﻤﻲ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻲﺷﻮد. تصویر برداری و پرتوپزشکی کد ۷ دستگاه گوارش کد ۴ دستگاه پوست کد ۱ آزمایشگاه کد ۸ دستگاه های ادراری تناسلی مذکر تناسلی مونث کد ۵ دستگاه استخوانی عضلانی کد ۲ خدمات …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: ارزش نسبی, خصوصیت کد, کد ملی, کمک جراح, ارزش ﻧﺴﺒﻲ, بخش خصوصی, تغییرات رخ, هییت علمی, تجمیع کدینگ, درارزش نسبی, بخش دولتی, کد کد ملی, مراکز اموزشی, صورتی جنبه, ﺳﺘﻮن ﺳﺘﻮن, کد کد,

این فایل پاورپوینت شامل 42  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن 2.75 مگا بایت است. نوع قالب فایل ppsx بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ 2019/05/16 03:38:54 استخراج شده است.

http://www.snpm.ir/download/other/tarafe93book/4.ppsx

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

رفتن به مشاهده اسلاید در بالای صفحه


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *