اسلاید پاورپوینت: وزن فعل ، اسم اسم و وزن فعلل…

 

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

عناوین اصلی استخراج شده از این فایل پاورپوینت

● هدفهای رفتاری
● فعل متصرف
● فعل تعجب
● افعال مدح و ذم
● فعلهای مدح
● فعل ذم
● شبه فعل
● اسم
● اسم متصرف
● اسم غیر متصرف
● اسم متصرف
● اسم جامد
● اسم مشتق
● مصدر
● اسم مره
● اسم نوع
● اسم مره
● اسم مره و نوع
● اسم موصوف
● صفت
● موصوف
● صفت و موصوف
● اسم فاعل
● اسم مفعول
● اسم فاعل و مفعول
● اسم فاعل
● اسم مفعول
● صفت مشبهه
● مبالغه
● اسم تفصیل
● اسم زمان
● اسم مکان
● اسم زمان و مکان
● اسم آلت
● اسم
● مقصور
● ممدود
● منقوص
● مثنی
● جمع
● اسم علم مؤنث
● اسم مؤنث
● جمع
● اسم جنس
● اسم علم
● مذکر
● مونث
● مذکر و مونث
● مؤنث
● نسبت
● تصغیر
● اعراب
● بناء
● مبنی
● ضمیر
● اسم اشاره
● اسم موصول
● اسماء شرط
● اسماء استفهام
● کنایه
● ظرف
● اسم فعل
● عدد

نوع زبان : فارسی حجم : ۰٫۵۳ مگا بایت
نوع فایل : اسلاید پاورپوینت تعداد اسلایدها: ۲۰۶ صفحه
زمان استخراج مطلب : ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۳:۱۹:۵۳ پسوند فایل : ppsx

لینک دانلود رایگان لینک دانلود کمکی

 

در صورتی که محتوای فایل ارائه شده با عنوان مطلب سازگار نبود یا مطلب مذکور خلاف قوانین کشور بود لطفا در بخش دیدگاه (در پایین صفحه) به ما اطلاع دهید. جهت جستجوی پاورپوینت های بیشتر بر روی اینجا کلیک کنید.

این مطلب در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۳:۱۹:۵۳ به صورت خودکار استخراج شده است. در صورت اعلام عدم رضایت تهیه کننده ی آن، طبق قوانین سایت از روی وب گاه حذف خواهد شد. همچنین این مطلب برگرفته از وب سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی است.

http://www.shaer.ir/ppt/118.ppsx

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

بخشی از محتوای متن استخراج شده از این فایل ppt

۱ تهیه کننده دکتر علی زمانی ۲ هدفهای رفتاری شناخت فعل متصرف تعریف اسم اقسام اسم اسم جامد اسم مشتق اقسام مصدر اسم موصوف و صفت اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبهه صیغه مبالغه اسم تفضیل اسم زمان و مکان اسم آلت اسم مقصور ممدود منقوص مثنی جمع اسم جمع مذکر و مؤنث اعراب و بناء ضمیر اسم اشاره اسم موصول اسماء شرط اسم کنایات اسماء استفهام اسم منصرف و غیر منصرف فعل متصرف فعل متصرف فعلی است که همراه با زمان انجام گرفتن کاری یا روی دادن حالتی را نشان دهدو در شکلهای گوناگون به کار رود ص ۱ ۴ فعل متصرف فعل متصرف دو گونه است ۱. فعلی که هر سه نوع فعل با همه صیغه های آن ها از آن آمده باشد. مثل نصر ینصر انصر ۲. فعلی که دارای تصرف کامل نباشد. برای نمونه ماضی و مضارع از آن آمده ولی فعل امر نیامده باشد.مانند کاد یکاد ۵ فعل تعجب وزن و ریخت دو فعل تعجب عبارتند از ما افعله افعل به مانند ما احسن العقل و اقبح بالجهل ص ۲ ۶ فعل تعجب دو فعل تعجب از فعل ثلاثی مجرد مثبت متصرف معلوم و تام که دارای رنگ و عیب نباشد بنا می گردد. ص ۲ ۷ فعل تعجب با در نظر گرفتن ویژگی های فعل متصرف فعلهای تعجب غیر متصرف و جامدند. ص ۲ ۸ افعال مدح و ذم افعال مدح و ذم فعلهایی هستند که برای ایجاد ستایش و نکوهش به کار می رود . ص۳ ۹ فعلهای مدح فعلهای مدح عبارتند از نعم حبّ حبذا مثل نعم الرجل علی ص۳ ۱ فعل ذم فعلهای ذم عبارتند از بئس ساء لاحبذا مثل بئست المراه هند ص ۳ ۱۱ شبه فعل منظور از شبه فعل اسمهایی است که دارای معنی فعل انجام کاری یا ردی دادن حالتی باشد. از اینرو این واژگان را الاسماء المشبهه بالافعال یا الاسماء المتصله بالافعال نامیده اند ص۳ ۱۲ شبه فعل شبه فعل نه گونه است مصدر اسم فاعل ام مفعول صفت مشبهه صیغه های مبالغه اسم تفضیل اسم زمان اسم مکان و اسم آلت ص۳ ۱۳ اسم اسم کلمه ای است که به خودی خود دارای معنایی مستقل و در نخستین کاربرد خود با هیچ یک از زمانهای سه گانه همراه نبوده است مانند علی بحر ص۱۲ ۱۴ اسم اسم در زبان عربی با توجه به حروف اصلی آن بر سه گونه است اسم ثلاثی اسم رباعی و اسم خماسی هر یک از آن یا مجرد است و تنها دارای حروف اصلی است یا مزید فیه یعنی گذشته از حروف اصلی دارای حرف یا حرفهای زایدی نیز است. ص ۱۲ ۱۵ اسم هر اسمی که بیش از ۵ حرف داشته باشد مزید فیه است ص۱۲ ۱۶ اسم اسم ثلاثی مجرد دارای ۱ ساخت و وزن است فلس بر وزن فعل عنب بر وزن فعل فرس بر وزن فعل ابل بر وزن فعل کتف بر وزن فعل قفل بر وزن فعل عضد بر وزن فعل صرد بر وزن فعل حبر بر وزن فعل عنق بر وزن فعل ص ۱۲ و ۱۳ ۱۷ اسم اسم ثلاثی دارای وزنهای مزید بسیاری است مانند افکل اصبع اسلام اصلوب ص ۱۳ ۱۸ اسم کمترین حروف اصلی اسم متمکن معرب سه حرف است ص ۱۳ ۱۹ اسم اسم رباعی مجرد دارای ۵ وزن مشهور است جعفر بر وزن فعلل کندر بر وزن فعلل زبرج بر وزن فعلل قمطر بر وزن فعّل درهم بر وزن فعلل ص ۱۴ ۲ اسم حرف دوم یا سوم رباعی ساکن است برای جلوگیری از توالی چهار حرکت در یک کلمه که شکلی نپسند و مردود است ص۱۵ ۲۱ اسم چند نمونه از وزنهای رباعی مزید فدوکس بر وزن فعولل عنقود بر وزن فعلول ص ۱۵ ۲۲ اسم اسم خماسی در ۴ وزن آمده است سفرجل بر وزن فعلّل جردحل بر وزن فعللّ جحمرش بر وزن فعللل خزعبل بر وزن فعلّل ص ۱۶ ۲۳ اسم اسم بر دو گونه است متصرف و غیر متصرف ص ۱۷ ۲۴ اسم متصرف اسم متصرف اسمی است که در شکلهای مثنی جمع مصغر و منصوب یا در بعضی از این شکلها به کار رود کتاب کتابان کتب ص ۱۷ ۲۵ اسم غیر متصرف اسم غیر متصرف اسمی است که همواره در یک شکل به کار رود مانند اذ اذا من ما ص ۱۷ ۲۶ اسم متصرف اسم متصرف دو گونه است جامد – مشتق ص ۱۷ ۲۷ اسم جامد اسم جامد آُ’ی است که از فعل گرفته نشده باشد مانند رجل درهم ص ۱۸ ۲۸ اسم مشتق اسم مشتق آن است که از فعل گرفته شده باشد مانند عالم متعلم ص ۱۸ ۲۹ مصدر مصدر ثلاثی مجرد اصل و خواستگاه همه مشتقات است ص۱۹ ۳ مصدر مصادر غیر ثلاثی مجرد از فل ماضی گرفته شده اند ص ۱۹ ۳۱ مصدر اشتقاق مشتقات از مصدر بدین گونه است فعل ماضی از مصدر و فعل مضارع از فعل ماضی بنا می گردد اسم فاعل اسم زمان اسم مکان اسم آلت همه از مضارع معلوم گرفته می شود. اسم مفعول از مضارع مجهول بنا می گردد ص ۱۹ ۳۲ مصدر اسمهای مشتق ده گونه اند اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبهه صیغه مبالغه اسم تفضیل اسم زمان اسم مکان مصدر میمی مصدر فعلهای بیش از سه حرفی و اسن آلت ص ۱۹ ۳۳ مصدر مصدر لفظی است که معنی فعل و حروف آن را بدون زمان در بر دارد مانند حسن زیبایی تعلیم یاد دادن ص ۱۹ ۳۴ مصدر مصدر سه گونه است مصدر مجرد مصدر مزید مصدر میمی ص ۱۹ ۳۵ مصدر مصدر مجرد خود بر دو نوع است ۱. مصدر ثلاثی مانند عدل نصر ذهاب ۲. مصدر رباعی مانند ترجمه – زلزال ۳۶ مصدر هرگاه مصدر به معنی حرفه و شغل باشد دارای وزن فعاله است خواهد بود مانند زراعه تجاره ص ۲۱ ۳۷ مصدر در صورتی که مصدر به معنی پریشانی و ناآرامی باشد وزن آن فعلان خواهد بود . مانند قلیان دوران ص ۲۲ ۳۸ مصدر مصدربی که در معنی صوت و آهنگ به کار رود دارای وزن فعال یا فعیل خواهد بود.مانند نعاب صراخ ص ۲۲ ۳۹ مصدر چنانچه مصدر به رنگی دلالت کند بر وزن فعله خواهد آمد . مانند حمره ص ۲۲ ۴ مصدر در صورتی که مصدر دارای معنی امتناع و نپذیرفتن باشد بر وزن فعال خواهد بود. مانند نفار اباء ص ۲۲ ۴۱ مصدر مصدری که در معنی درد آمده باشد وزن آن فعال خواهد بود چون زکام ص۲۲ ۴۲ مصدر چنانچه مصدر به معنی راه رفتن باشد …

کلمات کلیدی پرکاربرد در این اسلاید پاورپوینت: وزن فعل, اسم اسم, وزن فعلل, فعل متصرف, فعل تعجب, اسم متصرف, کار رود, اسم زمان, مصدر معنی, صورتی مصدر معنی, حروف اصلی, مصدر مصدر, صورتی مصدر, ثلاثی مجرد, اسم فاعل, مشبهه صیغه,

این فایل پاورپوینت شامل ۲۰۶  اسلاید و به زبان فارسی و حجم آن ۰٫۵۳ مگا بایت است. نوع قالب فایل ppsx بوده که با این لینک قابل دانلود است. این مطلب برگرفته از سایت زیر است و مسئولیت انتشار آن با منبع اصلی می باشد که در تاریخ ۲۰۱۸/۱۱/۰۲ ۰۳:۱۹:۵۳ استخراج شده است.

http://www.shaer.ir/ppt/118.ppsx

  • جهت آموزش های پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.
  • جهت دانلود رایگان قالب های حرفه ای پاورپوینت بر روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *