واکنشهای اسید-باز

اسید باز , واکنشهای اسید باز

واکنشهای اسید باز در واکنشهای اسید باز که در محیط آبی انجام می شوند، آب نه تنها نقش حلال بلکه حتی نقشی ورای مواد اولیه و محصولها ایفاء می کند. واکنش

ادامه نوشته »

تفاوت دو نوع هدف سازماني

هدف سازمانی , هدف عملیاتی

نمودار ۲ ۱ نقش مدیریت عالی در رهبری،طراحی و اثربخشی سازمان مدیر عامل یا تیم مدیریت عالی محیط خارجی محیط داخلی مدیریت استراتژیک طراحی سازمان ره آوردها

ادامه نوشته »