موضوع لیشمانیوزها…

لیشمانیوزها

پشه خاکی , تکامل انگل: tajfirouzeh تعریف اصطلاح لیشمانیوزیس به سندرمهای گوناگونی که توسط تک یاخته داخل سلولی اجباری ایجاد می شود اطلاق می شود . انوا

ادامه نوشته »

موضوع بازار برق…

بازار برق , هزینه های مرزی

بازار برق , هزینه های مرزی: ۶۹ بازار برق مبانی، انواع و نهادها مقدمه بازار برق تاریخچه، زمینه‌ها و کاستی‌ها تاریخچه زمینه‌‌های مقررات‌زدایی کاستی‌ه

ادامه نوشته »