فقر مطلق یا معیشتی

بهداشتی درمانی , فقر نظریه

جلسه سوم نقد و بررسی مفهوم فقر اهمیت اجتماعی فقر فقریکی از فراگیرترین مشکلات اجتماعی کشورهای جهان بویژه کشورهای کمترتوسعه یافته یا جهان سوم است.

ادامه نوشته »

استخراج نفت ایران

دولت ایران , شرکت نفت

اقتتصاد ایران موضوع صنعت نفت و گاز ارائه دهنده امین آزادبخت استاد راهنما استاد مرتضی افقه مقدمه صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به وی

ادامه نوشته »