عنوان: روان شناسی یادگیری

روان شناسی یادگیری

: هوالمحبوب روان شناسی یادگیری تهیه کننده محمد احسان تقی زاده مؤلف دکتر محمد پارسا بخش اول شناخت و زمینه های یادگیری فصل اول عوامل مؤثر در یادگیر

ادامه نوشته »