تعریف اسلام از خانواده:

خانواده , ارتقای سلامت

انواع و تعاریف خانواده رفتار ویژه عینی اهداف رفتاری خانواده را از دیدگاه صاحبنظران مختلف در این زمینه به درستی تعریف کند خصوصیات کلی و مشترک خانواد

ادامه نوشته »

كايزن (بهبود مستمر)

بهبود مستمر , انواع موداها

کایزن بهبود مستمر kaizen کایزن چیست کایزن ترکیبی دو کلمه ای از یک مفهوم ژاپنی است که تعریف آن تغییر به سمت بهتر شدن یا بهبود مستمر و تدریجی است. در

ادامه نوشته »