جستجوی ادبیات خاکستری

ادبیات خاکستری , ارتقا سلامت

تئوریها، مدلها و چارچوبهای استفاده شده در مداخلات ظرفیت سازی بهداشت عمومی یک مرور سیتماتیک ارائه حسین مظهری مجد دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء س

ادامه نوشته »

نشانگرهای مرگ و میر(mortality))4)

میزان , میزان باروری

اهداف وانتظارات دانشجو بتواند شاخص های مهم بهداشتی جامعه را شرح دهد دانشجو بتواندمیزان موالید وباروری را شرح داده ومحاسبه نماید دانشجو بتواند انواع م

ادامه نوشته »