موضوع لیشمانیوزها…

لیشمانیوزها

پشه خاکی , تکامل انگل: tajfirouzeh تعریف اصطلاح لیشمانیوزیس به سندرمهای گوناگونی که توسط تک یاخته داخل سلولی اجباری ایجاد می شود اطلاق می شود . انوا

ادامه نوشته »