بایگانی برچسب ها

Hand hygiene and glove use!!!!!!!!

رعایت بهداشت دست , رعایت بهداشت

save lives clean your hands به نام خدا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت درمان دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی فرناز مستوفیان کارشن

ادامه نوشته »