بایگانی برچسب ها

اسید چرب اشباع :

اسید چرب , روغن پالم

نقش روغن پالم در صنایع غذایی فرزانه صادقی قطب آبادی کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه شهریور ماه ۱۳۹۳ f. sadeghi ghotbabadi نقش چربی در بدن تولید انرژ

ادامه نوشته »

اسید چرب اشباع :

اسید چرب , روغن پالم

نقش روغن پالم در صنایع غذایی فرزانه صادقی قطب آبادی کارشناس دفتر بهبود تغذیه جامعه شهریور ماه ۱۳۹۳ f. sadeghi ghotbabadi نقش چربی در بدن تولید انرژ

ادامه نوشته »