بایگانی برچسب ها

قشر پره فرونتال:

قشر پره , مبتلا اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی روان گسیختگی تهیه و تنظیم دکتر گلرسته خلاصه زاده تعریف اسکیزوفرنی سندرمی بالینی شامل آسیب شناسی روانی متغیر اما عمیقاً ویرانگری است که شن

ادامه نوشته »