بایگانی برچسب ها

تدوین اهداف آموزشی

تحلیل وظایف , گروه هدف

به نام خدا برنامه ریزی طراحی آموزشی یعنی …. روند پیش اندیشی وتصمیم گیری منطقی برای استفاده ازمنابع بالقوه وبالفعل به منظور دست یابی به اهداف مطلوب وا

ادامه نوشته »

تعریف تربیت بدنی

زبان فارسی , فعالیت جسمانی

بسم الله الرحمن الرحیم عنوان اصول و مبانی تربیت بدنی ریشه مبانی کلمه مبانی جمع مکسر مبنا و به مفهوم بنا ها، بنیان ها، شالوده ها و ساختارها است.

ادامه نوشته »