بایگانی برچسب ها

تعریف کیفیت زندگی

توسعه پایدار , سطح محلی

توسعه پایدار برای سلامت رئوس فعالیت ها و برنامه هایی که cbi در سال جدید دنبال می کند ۱ توسعه پایدار ۲ کیفیت زندگی ۳ فقر ۴ ایجاد ارتباط بین توسعه پای

ادامه نوشته »