بایگانی برچسب ها

اقدامات مربوط به بيمار

فشار خون , اقدامات پرستاری

مراقبتهای پرستاری حین دیالیز ا.رحیم زاده سرپرستار بخش همودیالیز بیمارستان مسیح دانشوری اقدامات پرستاری حین دیالیز ۱ اقدامات مربوط به بیمار ۲ اقدامات

ادامه نوشته »

وضعیت جهانی و منطقه ای

حیوان گزیدگی , هاری انسانی

rabies fatal acute viral encephalomyelitis تعریف و اهمیت بهداشتی بیماری مخصوص گوشت خواران اهلی و وحشی است. انسان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار بطور

ادامه نوشته »