بایگانی برچسب ها

ماده54 قانون استخدام کشوری

دستگاههای اجرایی , قانون استخدام

تکالیف اداری و عمومی مستخدمین دولت فهرست فصول پانزده گانه ۱ تکلیف فرمان بکاری سخت و پر مشقت چیزی از کسی خواستن که در آن رنج بود، کار دشوار بعهده

ادامه نوشته »