بایگانی برچسب ها

مخدوش شدگی(Confounding)

مطالعه کوهورت , مواجهه یافته

مطالعات تحلیلی مشاهده ای مقطعی cross sectional کوهورت cohort مورد شاهدی case control انواع مطالعات توصیفی تحلیلی مداخله ای مشاهده ای کارآزمایی با

ادامه نوشته »