بایگانی برچسب ها

موارد گزارش شده در ایران

بیماریهای امیزشی , گروه سنی

عفونتهای آمیزشی دکتر کیانوش کمالی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر حقایق کلیدی در مورد بیماریهای آمیزشی سالانه ۴۹۹ میلیون عفونت آمیزشی قابل درمان سیفیلیس،

ادامه نوشته »