بایگانی برچسب ها

1) تولید مثل غیر جنسی

تولید مثل , تولید غیرجنسی

فصل ۱۳ تولید مثل تهیه و تنظیم محمد علی زنجانی همه ی جاندارانی که پیرامون ما هستند یا تک سلولی و یا پر سلولی هستند هر یک از این جانداران توانایی دا

ادامه نوشته »