بایگانی برچسب ها

موارد منع مصرف مطلق:

منع مصرف , موارد منع مصرف

قرصهای ترکیبی پیشگیری از بارداری ال دی ، تری فازیک توضیح روش مکانیسم عمل اثر بخشی مزیتها ومعایب عوارض شایع و چگونگی برخورد عوارض نادر و چگونگی برخور

ادامه نوشته »