بایگانی برچسب ها

تغييرات رنگ شاخص VVM

زنجیره سرما و اهمیت آن در برنامه های ایمنسازی تعریف به مجموعه تجهیزات و امکاناتی که موجب می شود دمای واکسن از زمان تولید تا زمان مصرف حفظ شود اجزای

ادامه نوشته »

تغييرات رنگ شاخص VVM

ایس بگ , تغییرات رنگ

زنجیره سرما و اهمیت آن در برنامه های ایمنسازی تعریف به مجموعه تجهیزات و امکاناتی که موجب می شود دمای واکسن از زمان تولید تا زمان مصرف حفظ شود اجزای

ادامه نوشته »